บริการรับซ่อมและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ (Computer Troubleshooting)

Quick Fix | Testing & Feedback | Fast Return

หากคุณไม่สามารถเข้าถึงแหล่งซ่อมหรือไม่ไว้วางใจว่าจ่ายเงินแล้วจะสามารถแก้ ปัญหาได้หรือไม่ เราเข้าใจถึงความกังวลเหล่านี้ดี เราจึงเพิ่มเติมบริการรับซ่อมและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ (Computer Troubleshooting) ด้วยไอทีผู้เชี่ยวชาญ ให้บริการทั้งในและนอกสถานที่

Onsite service / JOB (4 Hour) 
สำหรับปัญหาที่ใช้เวลาในการแก้ไขโดยใช้ระยะเวลาการแก้ปัญหาไม่นานเช่น Installation software, แก้ปัญหาเรื่อง Virus Attack, Update windows and Security,Update Software เป็นต้น

Onsite service / Day (8 Hour)
สำหรับปัญหาที่ใช้เวลาในการแก้ไขโดยใช้ระยะเวลาการแก้ปัญหาค่อนข้างนาน เช่น network, format เป็นต้น

 • Memory Upgrade
 • All Brands Repair
 • Virus/Spyware Removal
 • Battery Replacement
 • Mac Diagnostic Service
 • Mac Water Damage Repair
 • 30 Days Warranty
 • Memory Upgrade/Replacement
 • Water Damage Repair
 • Cracked hinges or Panels
 • LCD Screen Repair
 • Hard drive Repair
 • Water Damage Repair
 • Laptop LCD Screen Repair