บริการดูแลระบบ Server และ Network ครบวงจร

เพื่อให้พร้อมในการทำงานของ Server และ Network และเพื่อการทำงานที่สะดวกสบาย และเต็มประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการป้องกัน แก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้วอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด

ยืดอายุการใช้งานให้กับ Server และอุปกรณ์ Network ของคุณ

เพิ่มให้อุปกรณ์ทั้ง Server และ Network  ให้มีการใช้งานมีประสิทธิภาพสูงสุด และยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ ส่งผลให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ลดค่าใช้จ่ายให้กับธุรกิจ ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบ, รับการแจ้งเตือนถึงปัญหา และการอัปเดตต่างๆ รวมถึงยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของระบบการจัดเก็บข้อมูล ทำให้ธุรกิจของคุณ สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • บุคลากรที่มีประสบการณ์ และทีมงานมืออาชีพในการแก้ไขปัญหา
 • ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา และการแก้ปัญหาอย่างเด็ดขาด
 • ลดปัญหาในการสียเวลาการจ้างงานและฝึกอบรมพนักงาน
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย ค่าบริการในราคา IT Support แต่ได้รับบริการใน Skill System Engineer
 • จัดทำ Network Diagram และ IT Profile เพื่อให้ลูกค้าทราบถึงข้อมูลการเชื่อมโยงของระบบและอุปกรณ์ที่ลูกค้ามีอยู่
 • ตรวจสอบและสำรองข้อมูลที่สำคัญ (Data Backup) เพื่อพร้อมรองรับในสถานะการฉุกเฉินตลอดเวลา
 • มีการตรวจเช็ค บำรุงรักษาสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์ อย่างละเอียดทุกครั้งที่เข้าให้บริการ
 • มีรายงานสรุป การแก้ปัญหา และแนวทางแก้ไข พร้อมแนะนำ Solution เพื่อการพัฒนาระบบต่อไป
 • อัพเดทข่าวสารและข้อมูลหรือการแจ้งเตือนภัยเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ให้ท่านตลอดเวลา
 • มีการนำ Application ที่ทันสมัยมาใช้ในงาน Support เพื่อบันทึก ติดตาม และสรุปผลการให้บริการแต่ละครั้งที่ลูกค้าร้องขอบริการเข้ามา
 • ช่วยประสานงานกับระบบหรือโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวข้อง

Computer, PC

Network

Server

Firewall

Antivirus

Wifi
Access Point

Backup Onsite
Restore DATA

OS, Application

VPN

Upgrade

รายละเอียดการให้บริการ IT Outsource Services

 • บริการดูแล แก้ไขปัญหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ทั้งเครื่อง Server, Computer, Printer และอุปกรณ์ต่อพวงต่างๆ เป็นต้น
 • บริการดูแล แก้ไขปัญหาระบบ Internet, Network, Firewall เป็นต้น
 • บริการซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 • บริการติดตั้ง และอัพเดท ซอฟท์แวร์ต่างๆ เช่น Windows, MS Office, Antivirus เป็นต้น
 • บริการออกแบบ ปรับปรุง และติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรหรือเชื่อมต่อระหว่างองค์กร
 • บริการให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์
 • บริการแก้ไขปัญหาผ่านทางระบบ Remote Access
 • จัดเจ้าหน้าที่ไอทีดูแลประจำแต่ละลูกค้าเพื่อความต่อเนื่องในการให้บริการ

รายละเอียดการให้บริการ HELPDESK Services

 • บุคลากรที่มีประสบการณ์ และทีมงานมืออาชีพในการแก้ไขปัญหา
 • ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา และการแก้ปัญหาอย่างเด็ดขาด
 • ลดปัญหาในการสียเวลาการจ้างงานและฝึกอบรมพนักงาน
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย ค่าบริการในราคา IT Support แต่ได้รับบริการใน Skill System Engineer
 • จัดทำ Network Diagram และ IT Profile เพื่อให้ลูกค้าทราบถึงข้อมูลการเชื่อมโยงของระบบและอุปกรณ์ที่ลูกค้ามีอยู่
 • ตรวจสอบและสำรองข้อมูลที่สำคัญ (Data Backup) เพื่อพร้อมรองรับในสถานะการฉุกเฉินตลอดเวลา
 • มีการตรวจเช็ค บำรุงรักษาสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์ อย่างละเอียดทุกครั้งที่เข้าให้บริการ
 • มีรายงานสรุป การแก้ปัญหา และแนวทางแก้ไข พร้อมแนะนำ Solution เพื่อการพัฒนาระบบต่อไป
 • อัพเดทข่าวสารและข้อมูลหรือการแจ้งเตือนภัยเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ให้ท่านตลอดเวลา
 • มีการนำ Application ที่ทันสมัยมาใช้ในงาน Support เพื่อบันทึก ติดตาม และสรุปผลการให้บริการแต่ละครั้งที่ลูกค้าร้องขอบริการเข้ามา
 • ช่วยประสานงานกับระบบหรือโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวข้อง